چشمان افق چه بی قرار است هنوز

در سوگ سپيده سوگوار است هنوز

حسی که دل فرات را آتش زد 

در خود بشکست و شرمسار است هنوز