هدف تیر بلا تا گلوی  اصغر    شد         
به جنان فاطمه محزون و علی مضطرشد

گل نشکفته ی گلزارولایت افسوس       
برسر دست حسین بن علی بر بر  شد

خاست ازسینه چو غمناله ی جبریل امین    
محفل قدس عزا خانه ی بیغمبر  شد

روشنان فلکی را به دل آتش  افتاد        
سینه ی اهل یقین یکسره چون مجمرشد

شجر طیبه ای را که خدا بروردش         
شاخه بشکست و زبیدادخزان بی بر  شد

نوحه گرچونکه به آهنگ حزین گشت رباب    
چنگی بیر فلک بی می وبی ساغرشد

آه ازآندم که جگرگوشه ی زهرای بتول      
لب عطشان بسر دید که از خون تر  شد

بعد جان باختن کودک ششماهه حسین    
کرد باور که دگر بیکس و بی یاور    شد

خوش عمل قصه دگر کن که دل بیر وجوان
سوخت زان ماتم وزین شرح عزا دیگر  شد.