چشم های گریه باموی پریشان داشتیم

بسکه در این ماه ما شام غریبان داشتیم

 

در خیابان ها صدای طبل ها پرکرده است

فکر کن اندازه ی دنیا خیابان داشتیم

 

ما تقاص  قطره های آب را پس داده ایم

چون به بخشیدن ،به دریای تو ایمان داشتیم

 

رسم دنیا را براین بردار وقتی تشنه ایم

انتظار ازهیچ کس یعنی به باران داشتیم

 

روز عاشورا اگر یاران کمتر داشتید

روسیاه ازچشم تان اما فراوان داشتیم

 

دوست داران شما مردان عاشق پیشه اند

عشق را از اهل بیت حضرت جان داشتیم

سروده ی شب عاشورا ۲۴/۹/۸۹