تقدیم به حضرت علی اکبر (ع )
آسمان درنظرت تیره شده چون دود است
تشنگی از لب خشکیده ی تو مشهود است
قطعه قطعه شدنت را همگی خندیدند
کوفیان را زقدیم عاطفه ها کمبوداست
 1389