راز رشيد ......

به گونه ي ماه
  نامت زبانزد آسمانها بود
                و پيمان برادريت
                        با جبل نور
              چون آيه هاي جهاد
                  محكم

***

تو آن راز رشيدی
  كه روزي فرات 
  بر لبت آورد 
   و ساعتي بعد 
    در باران متواتر پولاد 
     بريده بريده
    افشا شدي
      و باد
     تو را با مشام خيمه گاه
                     در ميان نهاد
 و انتظار در بُهت كودكانه ي حرم 
                          طولاني شد
تو آن راز رشيدي 
      كه روزي فرات 
           بر لبت آورد
 و در كنار درك تو 
   كوه از كمر شكست