قالی شدم تا بر سر دار شما باشم
سردار زیر پای زوٌار شما باشم

من والدینم را فدای مویتان کردم
شاید که قسمت شد که عمار شما باشم

دیوانه ام اما شفا هرگز نمیخواهم
خیلی دعا کردم که بیمار شما باشم

 

دارد محرم میرسد عشاق برخیزید
امسال قسمت شد که چاپار شما باشم

پیراهن مشکی خود را هم کفن کردم
تا در قیامت هم عزادار شما باشم