شام غريبان

چه آوردند يا رب آب و آتش 

به روز خيمه و لب آب و آتش

ز اشك كودكان و داغ زينب

بهم پيوسته امشب آب و آتش