اسطوره ی صبر و استقامت زینب

مفهوم تقدس و کرامت    زینب

با یاری عدل تا ابد احیا   کرد

توحید و نبوت و امامت  زینب.