آن خیمه‌ی بی عمود را برپا کرد

یادی ز لب سوخته‌ی سقا کرد

در علقمه رفته ست سکینه از هوش

انگار ضریح ماه را پیدا کرد