با ضربت جهل چون دوتا شد خورشید
از دوری  سر، تن شقایق لرزید
چل روز گذشت و سر به تن کرد سلام
از لذت این  حادثه خندید شهید