روزی که عیار عشق اخلاص و وفاست
خنجر به دل شکسته ی خون خداست
لب تشنه دل از رود بریدن هنر است
سیراب ترین تشنه ابالفضل شماست