لب تشنه وبا صوت جلی گفت حسین
از عشق خدای ِ ازلی گفت حسین
روزی که به معراج شرافت پر زد
هفتاد ودو بار یا علی گفت حسین