ز شب تا صبح فردا گریه کردم
نه قطره بلکه دریا گریه کردم
برای دیدن روی تو ای ماه
زمین و آسمان را گریه کردم