در باغ گل و گلاب می گفت حسین
سنگ و چمن و تراب می گفت حسین
با تابش آفتاب بر پهنه آب
در شط فرات آب می گفت حسین