میان آسمان مهتاب گشتی 

ز سوز تشنگی بی تاب گشتی

لب بی رنگت از خون سرخ شد تا

به دست هرمله سیراب گشتی