در نامه نوشتند که از یک مشتند

گفتند که هم بیعت او هم پشتند

ای منتظران! حسین را روز دهم

!جمعیتی از منتظرانش کشتند