دلیل
پرسید: چرا؟
هفتاد و دو دلیل آوردی
جهان، مجاب شد.