آن ظهر که تا غروب تاریخ نشست
بند ازهم و رگ از رگ خورشید نشست
آواز مصیبت به سحرگاه،که خواند؟
کین شبنم اندوه به جاوید نشست