*هدیه به پیشگاه امام شهیدان

هیچ قصیده ای

بر بلندایت نمی رسد

تو هفتاد ودو دریارا

           در دوبیتی عباس

  بر گوش فرات جاری نمودی

 تا اقیانوس زینب

    شام را

     در

  کام ...

هلاهل کند