ای مرثیه‌خوان! زبان عاشورا باش
هم قبله کاروان عاشورا باش

با لهجه سرخ عشق، همچون زینب
برخیز و حماسه‌خوان عاشورا باش