این مرد سپیدپوش، نامش نور است
در گوش زمینیان، پیامش نور است

بر ظلمت کربلا، سحر می‌پاشد
جان مایه نهضت و قیامش، نور است