در مشت گرفت آب و بی تاب نشد   

شرمنده ی اهل بیت و اصحاب نشد

در حیرتم از عطش که مانند فرات              

از شـــرم لب تشنه ی او  آب نشد