این مرد، برای فتح دین می‌جنگد
در سنگر عشق، با یقین می‌جنگد

تا محو شب و طلوع صبح صادق
آئینه به دست، در زمین می‌جنگد