در چشم فرات عکس ماه افتاده است      

یک هاله به رنگ اشک و آه افتاده است


آن دست بنازم که جلوتـر از پــــــــا           

در راه وصال حق به راه افتاده است