در دوزخ ترس ، عهد خاکستر شد

يک سايه فقط غريب را ياور شد

مهتاب نشست کوچ شد بي سايه

سردار غريب عشق ، تنهاتر شد