تا بر تــــن او تیر فزون تــر می شد        

هم  گریه ی  مشک لاله گون تر می شد

می گفت: سلام باد بر خون حسین!         

وقتی لب تشنه اش ز خـون تر میشد...