تــا بر اســـــــــرای خــاک دادند ندا            

خونی پی  فدیه رفت و دستی به فدا


این ریخت به خاک و آن شد از شانه جدا     

این خون خدا و آن دگــــــــر دست خدا