این بغض که در گلو...اگر بگذارند
با این همه های و هو اگر بگذارند
از خیمه صدای العطش می اید
این خیل بلندگو اگر بگذارند