بر نيزه ايستاد و به شمشير دست داد

درسي به آن جماعت راحت پرست داد

قربانت اي حسين ، که هرپاره تنت

از عشق ، يک نمونه کامل به دست داد ...