آن دشـت معـطر شده از یـاس تـو بـود     
 او برگ گلی شبیه احساس تو بود

دستی که گرفت دست بی دستان را      
سقای بدون دست عباس تو بود