هرتـیـر کـه بـر مشک و تـنـت می کـارنـد    
 از کـیـنـه ی ذوالـفـقـار حـیـدر دارنـد

لبـهای مـن امشب هـوس دست تـو کرد     
دستان بریده ی تـو مهـمان دارنـد