انگار که شهر شام دعوا شده بود
یا بازی بین سنگ و سرها شده بود
از تک تک کوچه هایشان سیلی خورد
طفلی که سه ساله بود و زهرا شده بود