تو ماهی و از نور و صفالبریزی
دریایی و در کام عطش میریزی
دستان تو هرروز اگر قطع شوند
با نام علی ( ع ) دوباره برمی خیزی