کربلا آتشفشانش زينب است

هيئت ما روضه خوانش زينب است

کارواني از مجانين حسين

در قيامت ساربانش زينب است


در آن سو طبل خود نمرود ميزد

در اين سو ناله ها معبود ميزد

نه تنها نيزه و شمشير...اي واي

هر آنکس هر چه دستش بود ميزد