ای بهترین بهانه برای گریستن

عمری کنار حضرت بارانی ای صبور

هرچند در کویر غریبانی ای صبور

ای ماه آسمان ارادت ، سفیر عشق

آزاده از تبار غیورانی ای صبور

شام ستم شکسته وسامان کفر رفت

هرچند ظاهرا تو پریشانی ای صبور

توخطبه خوان عزت مردان عاشقی

واگویه حماسه خوبانی ای صبور

هم خواهری ومادر وهم دختر شهید

چون خون عاشقان تو خروشانی ای صبور

مانند تو ندیده زنی را کسی چنین

در اوج غصه عزت ایمانی ای صبور

ای بهترین بهانه برای گریستن

یادآور حضور شهیدانی ای صبور

تاکربلای عشق زشهر دمشق تو

مهمان لحظه های عطش خوانی ای صبور

دستم تهی ومنتظر بارش توام

عمری کنار حضرت بارانی ای صبور

1390/5/19