هنوز نبض  زمان درقیام عاشوراست
هنوز خطبه ی حق در کلام عاشوراست
زمین,کرشمه کنان,عاشقانه میبالد
که ذره ذره ی خاکش به نام عاشوراست
نه حرفی ازعطش و نه اسا رت و مرگ است
تلاش زینب و سقا, دوام عاشوراست
صدای خواندن آیات آسمانی را
به روی نیزه شنیدن ,پیام عاشوراست
حسین تشنه ی لبیک های مردم بود
میان غربت کوفه امام عاشوراست
طلوع میکند از قلب آسمان مردی....
دلیل آمدنش انتقام عاشوراست
پس ازشهامت و صبر و دعای پی درپی.
شهید, واژه ی حسن ختام,عاشوراست