آن آب که در چشم تر سوخته می دید
چون قطره به قطره جگر سوخته می دید
از آینه ی آب ننوشید که در آب
هر آینه تصویر در سوخته می دید