جابر ز حبیب خود جوابی نشنید
این نکته ز عاشقان به جابر ببرید
فرض است سلام را جوابی اما
از جسم بدون سر سخن نتوان دید!
شب اربعین 1390