والشمس و ضحيها

زآن قافله مفهوم منا پيدا بود                             زآن حنجره آيات خدا پيدا بود

از گردش سرها به سر نيزه و چوب         منظومه ي والشمس و ضحي پيدا بود