برگشته ا ی تنها زمیدان                   با با بگو سقای ما کو؟

بابا مگر جان داده سقا                   ان قهرمان نینوا کو

............

بابا چرا قدت خمید ه               خون می فشانی از دو دیده ؟

آیا عمو در خون طپیده ؟              رخشنده ما ه خیمه ها کو ؟

ان قهرمان نینوا کو

بابا مگر جان داده سقا ؟                  اینگونه برگشتی تو تنها

ای وای بر ما وای برما                    امید خیل تشنه ها کو؟

ان قهرمان نینوا کو

وقتی عمو می رفت میدان                 دیدم لبانش بود عطشان

آیا عمو شد تشنه قربان ؟                   آن تکسوار با وفا کو ؟

ان قهرمان نینوا کو

در خیمه ها شور و نوا شد                  بابا بگو آیا چها شد ؟

آیا عموی  ما فدا شد ؟                     آن قهرمان نینوا کو؟

ان قهرمان نینوا کو

بابا ببین در اضطرابم                 از سینه رفته صبر و تابم

از چه نمی گویی جوابم ؟              آن مونس درد آشنا کو؟

ان قهرمان نینوا کو

بابا چه شد ماه مدینه ؟          آرامش هر قلب و سینه

یار من و یار سکینه               آن بندة خوب خدا کو؟

ان قهرمان نینوا کو

بابا چرا تو بی امیری ؟         اینگونه زار و سر به زیری

ماندی عزایش را بگیری           جانباز دین مصطفی کو؟

ان قهرمان نینوا کو

اینک که سقا گشته خاموش           داغش نمی گردد فراموش

شد جده ام زهرا سیه پوش            آن مظهر لطف و عطا کو ؟