باید آهی ...که سرخْ روییم نه سبز
باید حرفی سرخ بگوییم نه سبز
راهی باید سبز بجوییم نه سرخ
گاهی باید سرخ بروییم نه سبز!