امشب تمام کاروان بر لب نوای یا حسین                  
 فردا سر بی تن ببین همراه یاران می رود
امشب به زانوی پدر دارد رقیه جایگه                          
فردا رقیه غمزده تا شام ویران می رود
امشب میان عاشقان باشد حسین فاطمه                    
فردا به میدان بلا شاه شهیدان می رود
امشب زمین وآسمان هم لهجه بامن نوحه خوان      
فردای نوای العطش پیدا وپنهان می رود
دیگر مزن ای آشنا آتش به قلب فاطمه          
 فردا فراز نی سر سلطان خوبان می رود