بر پیکر پرپرت سراسر نیزه
محراب تو قتلگاه و منبر نیزه
ای غرقه به خون تر از حوالی غروب
قران شهیدی تو ولی بر نیزه