ناجور زدند آه .. ناجور زدند
آن ها نامردند که این جور زدند
از هر پسر حسین وحشت دارند
اصغر را هم به تیر و از دور زدند