توفان که به صخره موج سرکش می زد
صد صاعقه بر رود مشوش می زد
یک غنچه و یک گلوی تشنه یک تیر
خود را پدری به آب و آتش می زد