شمشیر برهنه ...آسمان ...مرد ...زمین
تلفیق هزار بغض و یک درد ....زمین
از کعبه به سمت کربلا جاری شد
ما را به کجای قصه آورد ..زمین؟؟