علم افتاد،این یعنی اشارت
رسول اله: یا زینب! بشارت
تمام امتحانت هست در این:
"غروب ِ کربلا یعنی اسارت"