برای آن که رویــــــــــت را ببوسند
لب آلاله بویــــــــــــــت را ببوسنـد                 
ملایک مادران ، صف می نشینند                 
گلویــــت را ، گلویــــت را ببوسند