دلی دارم ، دلی دارم ، فدایـــــــت                 
سر آشفتـــــــه بازارم ، فدایــــــت                
دوبیتی می نویسم ، از غم عشق                
دوبیتـــی های بیمارم ، فدایــــــت