همواره بـــــــرای نوگلم مادر باش      
خونین جگر و شکسته و پر پر باش      
ای لاله که خون کربلا در تن توست      
قنداقه ی خونین علی اصغــر باش